erasmus-ka1

ČO JE ERASMUS+

Erasmus+ je program Európskej Únie pre vzdelávanie, školenie, mládež a šport v Európe.

Program Erasmus+ si kladie za cieľ prispieť k stratégii Európa 2020 pre rozvoj, zamestnanosť, spoločenskú rovnosť, ako aj k dosiahnutiu cieľov programu Vzdelávanie a odborná príprava 2020, ktorý je strategickým rámcom EÚ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Okrem iného má program za cieľ propagovať trvalo udržateľný rozvoj svojich partnerov v oblasti vyššieho vzdelávania a prispieť k dosiahnutiu cieľov stratégie EÚ pre mládež.

ZISTIŤ VIAC

Medzi špecifické témy, ktorými sa program zaoberá patria:

 • znížiť nezamestnanosť, najmä medzi mladými ľuďmi 
 • propagovať vzdelávanie dospelých, hlavne pokiaľ ide o nové zručnosti a schopnosti, vyžadované trhom práce 
 • povzbudzovať mladých ľudí k účasti na demokratickom živote v Európe 
 • podporovať inováciu, spoluprácu a reformy 
 • obmedziť predčasné ukončovanie školskej dochádzky 
 • propagovať spoluprácu a mobilitu s partnerskými krajinami EÚ 

Trvanie programu je 7 rokov: v roku 2021 začne nový cyklus Erasmus+ na obdobie rokov 2021-2027, v ktorom budú zdroje v porovnaní s aktuálnym obdobím trojnásobne vyššie.

ČO JE TO KA1

KA1 je séria opatrení programu Erasmus+, umožňujúca INDIVIDUÁLNE MOBILITY PRE ŠTUDENTOV A ŠKOLSKÝ PERSONÁL.

Prostredníctvom kľúčovej akcie 1 programu Erasmus+ je možné zúčastniť sa vzdelávania v niektorej z členských krajín Európskej únie. Každá škola môže zapojiť študentov, učiteľov a interných zamestnancov a ponúknuť im príležitosť na zlepšenie svojho profesionálneho profilu a zvýšenie svojich zručností. Aj škola bude môcť zlepšiť svoju ponuku vzdelávania a vyniknúť nad ostatnými príležitosťami, ponúkanými svojim študentom a pracovníkom v rámci Európy.

Kto sa môže zúčastniť?

Študenti

Zúčastniť sa môžu študenti stredných všeobecných škôl, stredných odborných škôl a učňovských škôl od prvého ročníka až do 12 mesiacov po získaní diplomu, alebo kvalifikácie.

ZISTIŤ VIAC

Činnosti predpokladané programom sú dve:

 • študijné pobyty v zahraničí v inštitúciách, porovnateľných s inštitúciami, v ktorých študujú doma 
 • pracovná stáž v zahraničí s spoločnostiach, pôsobiacich v študijnom odbore študenta 

Činnosti sa môžu vykonávať po dobu minimálne 2 týždne a maximálne 12 mesiacov.

V období mobility študent získa ako technické a profesionálne zručnosti, špecifické pre jeho študijný odbor, tak aj prierezové zručnosti.

V závislosti na študijnom odbore si študent zvýši úroveň ovládania danej profesie tak, že sa naučí postupy a najlepšie praktiky a tak bude môcť vyniknúť a zlepšiť sa nielen počas obdobia školskej dochádzky, ale aj po ukončení štúdia a tak sa mu uľahčí vstup do sveta práce. Skúsenosti zo zahraničia sú základnou požiadavkou pre zvýšenie profesionálnej hodnoty a rozšírenie pracovnej perspektívy. Študent sa naučí byť samostatný a nestratiť sa v zahraničí a zlepší svoju schopnosť komunikovať v anglickom jazyku. Program kompletne financuje mobilitu študenta, vrátane nákladov na cestu, stravovanie a ubytovanie, ako aj jazykovú podporu (ťam, kde je to potrebné).

Pre školský personál (učitelia, vedúci pracovníci, administratívni pracovníci v školstve)

Zúčastniť sa môžu učitelia a neučiteľský personál škôl akéhokoľvek stupňa a typu (od materskej školy po stredné školy, ako štátne, tak aj súkromné), odborných učilíšť a školiacich stredísk pre dospelých. Činnosti môžu trvať minimálne 2 dni a maximálne 2 mesiace.

ZISTIŤ VIAC

Školský personál sa môže zúčastniť na nasledovných:

 • job shadowing: ponúka pracovníkom možnosť stráviť určitú dobu v zahraničnej vzdelávacej inštitúcii akéhokoľvek typu a stupňa.
 • školenie/tréning: podporuje profesionálny rozvoj pracovníkov, pôsobiacich v školskom sektore 
 • vzdelávanie v iných európskych inštitútoch: táto činnosť umožňuje pracovníkom škôl učiť, alebo byť školiteľom v partnerskej organizácii v zahraničí;

Program financuje mobilitu učiteľov a pracovníkov v školstve a kompletne hradí náklady na cestu, individuálnu podporu (strava, ubytovanie a miestna preprava počas mobility v závislosti na nákladoch na život v cieľovej krajine a počte dní pobytu), špeciálne potreby a doprovod (pokiaľ je primerane zdôvodnený), organizačnú podporu (cestovné poistenie, monitorovanie účastníkov, ich výber a pedagogická, interkultúrna a jazyková príprava, validácia výsledkov učenia,  šírenie výsledkov), prípadné poplatky za zápis do kurzov, mimoriadne náklady, pokiaľ sú primerane zdôvodnené.

PREČO sa obrátiť na ICEP

ICEP sa už viac ako 5 rokov aktívne zúčastňuje na európskych projektoch, koordinuje a aktívne sa zúčastňuje na projektoch Erasmus+.

Etablovaná sieť európskych partnerov a interný tím pre európske projekty sú zárukou profesionality, všestrannosti a kompetentnosti.

ZISTIŤ VIAC

V oblasti KA1 sa ICEP stará o kompletné zorganizovanie mobility: 

 • plánovanie, napísanie projektu a prezentovanie návrhu na špecializovaných portáloch  
 • operatívne riadenie projektu 
 • podpora pri výbere destinácie a konkretizovaní hostiteľských firiem a/alebo škôl a centier odborného vzdelávania pre školiace aktivity alebo job shadowing
 • logistica cestovania a ubytovania 
 • program vzdelávania a/alebo pracovnej stáže 
 • lingvistická podpora 
 • monitorovanie a podpora (na diaľku, alebo priamo v mieste mobility)
 • hodnotenie a certifikácia zručností 
 • vyúčtovanie 

Služby poskytované firmou ICEP sú zahrnuté do sumy financovaného: škole v žiadnom prípade nevzniknú dodatočné náklady. 

Pokiaľ chcete využiť príležitosť, ponúkanú programom Erasmus+, ale neviete ako na to, ICEP vám pomôže extrapolovať z plánu rozvoja školy ciele, ktoré môžu byť dosiahnuté pomocou mobility.

V súčasnosti je pre inštitúty a strediská odborného vzdelávania čoraz naliehavejšia potreba nájsť tvorivé a inovatívne riešenia ako odpoveď na potrebu vzdelávať svojich vlastných pracovníkov: podpora ICEPu je pre školy, ktoré síce poznajú program Erasmus+, chcú sa spoľahnúť na externú pomoc pri riadení projektov. ICEP umožňuje pracovníkom v školstve, aby sa venovali vzdelávaniu študentov a miestnym projektom a preberá na seba projektovú činnosť v európskom kontexte.

prečo sa zapojiť teraz a kontakty

Aby sa projekt stal víťazným, vyžaduje si čas a prípravu. Aby sa využili príležitosti na školský rok 2021/2022, projekty je potrebné pripraviť teraz.

Pokiaľ sa chcete skontaktovať s ICEPom a dozvedieť sa viac, dohodnite si telefonický rozhovor pomocou formulára a naši projektoví manažéri sa s vami skontaktujú. 

Prípadne nás kontaktujte na adrese euproject@iceponline.com , alebo na telefónnom čísle +421 905 435 026.

Záujem je potrebné prejaviť najneskôr do 31.07.2020.