Menu Zavrieť

Kompetenčné centrá Icep - ICC


Un Icep Approved © Competence Center / Kompetenčné centrum je vzdelávacia organizácia, ktorá poskytuje svoje činnosti podľa štandardov efektívnosti a účinnosti orientovanej na vzdelávanie na základe Icep CertiSkill požiadaviek. Kompetenčné centrum slúži aj ako Testovacie stredisko na certifikáciu neformálnych kompetencií a môžu priniesť Icep-kvalifikované školiace kurzy, ktoré umožňujú prístup k akreditovaným alebo neakreditovaným certifikáciám. Kompetenčné centrá majú tiež prístup k Icep online platforme kompetentioninstitute.com,čo im umožňuje:  

  1. poskytovať synchrónne školenie, sledovať účasť účastníkov a predkladať dôkazy o poskytovaní odbornej prípravy
  2. organizovať vzdialené testovanie na dosiahnutie certifikácie.


Kvalifikácia Kompetenčného centra a certifikácia kompetencií získaných v Icep Approved © školiacich kurzoch alebo vzdelávacích programoch, ktoré centrá poskytujú, sú dôležitou zárukou pre žiaka a kandidáta na certifikáciu. Táto skutočnosť zaisťuje kvalitu školiacich služieb a splnenie vstupných požiadaviek stanovených v certifikačnej schéme alebo v kompetenčnej schéme, ktoré sa týkajú cieľového profesijného profilu alebo oblasti spôsobilosti. Okrem toho kvalifikácia Kompetenčného centra zabezpečuje zúčastneným stranám, aby všetky vzdelávacie činnosti boli v súlade s normami kvality stanovenými v normách, ako je ISO9001 pre triedu EA37 alebo ISO 29990 alebo ISO 21001.

Staňte sa ICCC

Icep Approved © Competence Centersa môže stať akýkoľvek typ organizácie, pokiaľ nepodliehajú obmedzujúcim alebo zákonným opatreniam, ktoré neumožňujú poskytovanie kurzov odbornej prípravy pre požadovanú kvalifikáciu. Aby sa organizácia kvalifikovala ako ICC, musí preukázať súlad so špecifickými štrukturálnymi a organizačnými požiadavkami, konkrétne certifikáciou ISO 9001 pre triedu EA37 alebo ISO 29990 alebo ISO 21001 a ďalšími požiadavkami uvedenými v Predpise kvalifikácie (Regulation of Qualification). Ak je organizácia v súlade s požiadavkami, kandidátske centrum predloží na hodnotenie Žiadosť o kvalifikáciu na Kompetenčné centrum, ktorá bude predmetom konečného schválenia.

 Register organizácií kvalifikovaných ako schválené Kompetenčné centrá Smiley face
  Cenník kvalifikačných kurzov Smiley face
  Predpis kvalifikácie (Regulation of Qualification) Smiley face
  Žiadosť o kvalifikáciu na Kompetenčné centrum Smiley face