Menu Zavrieť
Image

STRANDS

Image

Icep je partnerom Erasmus+ projektu “Schools in Transformation with Readiness, Adaptations and Nurturing Digital Skills” (STRANDS 2021-1-IT02-KA220-SCH-000032589). Projekt začína v decembri 2021 a trvá 24 mesiacov s ukončením v decembri 2023.

ICEP spolu s koordinátorom projektu Promimpresa (Taliansko) a partnermi A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd (Cyprus), EDUPUNTOZERO SRL (Taliansko), Redial Partnership CLG (Írsko), majú za cieľ uľahčiť prechod na zmiešané vzdelávanie a dištančné vzdelávanie  pedagógom a študentom tým, že budú mať podporu pri začleňovaní digitálnych metód do vzdelávacích praktík počas budovania emocionálnej väzby medzi pedagógmi a študentmi.

STRANDS si kladie za cieľ podporiť náročný prechod vzdelávania z fyzických priestorov do virtuálnych tried učiteľov, študentov a rodín. Partnerské učenie sa medzi učiteľmi, inkluzívne metódy, zapojenie študentov prostredníctvom neformálneho vzdelávania, zvýšené povedomie o rizikách súvisiacich s online prítomnosťou študentov a rodín, to všetko sú kľúčové prvky projektu STRANDS. Počas trvania projektu budú partneri využívať metódy neformálneho vzdelávania v miestnych aj medzinárodných aktivitách ktoré zabezpečia efektívny proces učenia sa prostredníctvom kooperatívnej a jasnej komunikácie a pravidelného vyhodnocovania aktivít.

Konkrétne ciele projektu sú:

– Posilniť metodické a pedagogické kapacity učiteľov a vychovávateľov s cieľom umožniť im využívať digitálne technológie a zvýšiť ich digitálne myslenie.

– Podporovať študentov pri prechode na dištančné vzdelávanie a pri integrácii digitálnych prostriedkov do ich života.

– Zapojiť rodiny a komunity do vzdelávacích postupov s cieľom zvýšiť digitálne povedomie a zároveň riešiť izoláciu.

Hlavnými cieľovými skupinami sú:

– Učitelia a vychovávatelia

– Študenti

– Rodiny a komunity

– Školy, vzdelávacie inštitúcie, iné zainteresované strany a široká verejnosť

Cieľom projektu je vytvoriť nasledujúce intelektuálne výsledky:

– STRANDS poskytne učiteľom, študentom a ich rodinám inovatívne otvorené vzdelávacie zdroje, aby sa uľahčil prechod pedagógov a študentov na kombinované vzdelávanie a dištančné vzdelávanie.

– Učitelia budú viac motivovaní pracovať v škole s využitím digitálnych nástrojov vďaka lepšiemu pochopeniu princípov neformálneho vzdelávania a jeho výhod. Spoluprácou s rovesníkmi a prostredníctvom rôznych vzdelávacích aktivít učitelia zvýšia svoj záujem a kompetencie v metódach digitálneho vzdelávania.

– Učitelia a zamestnanci škôl si budú viac uvedomovať európske rámce digitálnych kompetencií pedagógov.

Kontakty:

https://projectstrands.eu/

https://strands-community.eu/

Image
Image
Image
Image
Image
Image