Menu Zavrieť

Prierezové kompetencie zamestnateľnosti

Podľa normatívnych noriem, ako sú CEN Guide 14, UNI, ESCO a EQF, Icep vyvinul certifikačný proces pre Prierezové kompetencie a najmä pre tie, ktoré sa považujú za najcennejšie v súvislosti so zamestnaním a zamestnateľnosťou. Medzi tieto kompetencie patria všeobecné zručnosti súvisiace s myslením a kognitívnymi procesmi, vzorce správania v sociálnom a profesionálnom kontexte, schopnosti reflektovať a používať vzdelávacie stratégie a samokorigujúce správanie.
Prierezové kompetencie , ktoré je možné certifikovať, sú:  

 

  • Efektívna komunikácia
  • Časový manažment
  • Riešenie problémov
  • Tímová práca a budovanie tímu

 

Tieto kompetencie sa týkajú schopnosti analyzovať a riešiť problémy, hodnotiť alternatívy, robiť rozhodnutia, organizovať činnosti a projekty, viesť rokovania alebo prezentovať údaje a návrhy. Konečným cieľom týchto kompetencií je možnosť ich preniesť na rôzne úlohy a pracovné kontexty ako súčasť procesu sebarozvoja, v ktorom je osoba zodpovedná za svoj profesionálny a osobnostný rast. 

 

Cieľom certifikačného procesu je analyzovať súbor správania, ktoré vedú k dosiahnutiu výsledkov v spolupráci s ostatnými ľuďmi, k riešeniu zložitých problémov a situácií, k schopnosti kontrolovať medziľudské napätie ako aj schopnosť inovácii. Skúška navrhuje situácie, ktoré simulujú prevádzkovú a organizačnú realitu firmy prípadne iného profesionálneho prostredia, čím umožní odhaliť správanie zúčastnených jednotlivcov. Údaje získané z každého pozorovania pre každú kompetenciu sa potom umiestnia na stupnici od 0 do 100, tak aby sa vyhodnotila úroveň spôsobilosti uchádzača, ktorá sa uvedie v osvedčení.

Požiadajte o certifikáciu