Menu Zavrieť
Image

STRONGER

Image

Icep je partnerom projektu Erasmus+ s názvom  “STRONGER - Strengthen Territorial Relationships Of Networks providing Guidance for Emancipation of Residents” (2023-1-FR02-KA220-YOU-000160188) - Posilnenie teritoriálnych vzťahov sietí poskytujúcich poradenstvo pre emancipáciu obyvateľov. Projekt bude trvať 24 mesiacov, začína sa v októbri 2023 a končí sa v septembri 2025.

Spolu s koordinátorom projektu ANI – Agis, Note & Innove (Francúzsko) a partnermi projektu Redial Partnership CLG (Írsko), FEMXA FORMACIÓN S.L.U (Španielsko), Fondazione IDIS – Città della Scienza (Taliansko) a Icep budeme spoločne pracovať na našom cieli vytvoriť úspešné jednotné kontaktné miesta v oblasti zamestnanosti, vzdelávania a začleňovania mladých ľudí prostredníctvom experimentov inšpirovaných medzinárodnými osvedčenými postupmi a inovatívnou metodológiou parížskeho Cité des Métiers.

Cieľom projektu je podporiť mladých ľudí pri budovaní ich profesijných dráh a poskytnúť im potrebné poradenstvo pri prechode na novú kariéru prostredníctvom vytvorenia miestneho integrovaného ekosystému s viacerými zainteresovanými stranami. 

Motiváciou projektu STRONGER je zosúladiť zručnosti s potrebami trhu práce, posilnením spolupráce medzi podnikmi a aktérmi v oblasti vzdelávania a verejnými a súkromnými subjektmi, prostredníctvom vytvorenia multi-stakeholderového ekosystému na jednom mieste s cieľom riešiť výzvy v oblasti poradenstva a podporiť mladých ľudí pri navigácii na ich ceste rozvoja zručností a kariéry.

Všeobecným cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu činnosti organizácií podporujúcich mladých občanov pri budovaní profesijných dráh prostredníctvom podpory vytvárania miestneho integrovaného ekosystému s viacerými zainteresovanými stranami, ktorý by riešil spoločné výzvy v oblasti celoživotného poradenstva.

Na dosiahnutie tohto cieľa boli definované tieto špecifické ciele:

- Vytvoriť ekosystémy viacerých zainteresovaných strán v oblasti celoživotného poradenstva na regionálnej a miestnej úrovni. 

- Posilniť kompetencie aktérov v rámci spolupráce viacerých zainteresovaných strán a pri vytváraní integrovaných miestnych ekosystémov celoživotného poradenstva. 

- Umožniť ostatným územiam zapojiť sa do spolupráce a kooperácie medzi aktérmi okolo viacstranných multi-stakeholderových ekosystémov. 

- Zvýšiť informovanosť mladých občanov a organizácií podporujúcich profesijnú integráciu. 

- Zlepšiť služby kariérového poradenstva prispôsobené potrebám mladých občanov budujúcich svoju sociálno-profesijnú dráhu.

Uplatnenie tohto projektu poskytne úplný ekosystém, ktorý zníži roztrieštenosť sektorov a prispeje k existencii udržateľnej siete organizácií v celej EÚ prostredníctvom jednotných kontaktných miest v rôznych regiónoch EÚ nielen počas projektu, ale aj v strednodobom horizonte, čím sa posilní spolupráca medzi organizáciami, vybudujú sa kapacity pracovníkov s mládežou a odborníkov a mládeži sa poskytne udržateľná podpora pri sledovaní ich želanej kariéry. Okrem toho mapovanie a analýza potrieb na miestnej úrovni medzi jednotlivými krajinami s využitím metodiky Cité des Métiers poskytne presný stav, pokiaľ ide o potreby mládeže v celej Európe.

Tento ekosystém a miestne mapovanie podporia partnerov pri uznávaní existujúcich postupov a inovatívnych nástrojov, ktoré potrebujú cieľové skupiny v rôznych ekonomikách, a prispejú k definovaniu územného rozsahu činností budúcich projektov.

Kontaktujte nás: Email: info@strongerproject.eu 

Webová stránka projektu:

https://www.strongerproject.eu/ 

Facebook:

https://www.facebook.com/strongerprojecteu 

Instagram:

strongerprojecteu  

Image